Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ: 1656

 

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН).

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредба № 21 от 03.05.2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, редът за вписване и ползване на информацията.

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Начин на заявяване на услугата: в центъра за административно обслужване на ИАМН, адрес гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3.

Срок за предоставяне на услугата: 3 дни.

Документи:

Заявление по образец.

Начин на подаване на документите:

  • В центъра за административно обслужване на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3;
  • Чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 (разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата).
  • Система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/
  • Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) https://e-gov.bg/bg/119
  • През портал за предоставяне на електронни услуги за услуга 1656 https://egov.bg/wps/portal/egov
  • https://eservices.iamn.bg/

Заявяването на административната услуга по електронен път се усъществява чрез квалифициран електронен подпис.

Вътрешен ход на процедурата:

Постъпилата информация се вписва в служебния регистър.

 

ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ОСНОВАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За услугата не се дължи такса.

 

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • Като вътрешна куриерска пратка;
 • Като международна препоръчана пощенска пратка;
 • Лично от центъра за административно обслужване;
 • По електронен път на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Безсрочно.

 

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Министърът на здравеопазването

 

РЕД, ВКЛ. СРОКОВЕ, ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Компетентен Административен съд.

Icon
Образец на заявление по 1656