Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ: 1659

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Изпълнителният Директор на ИАМН

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 43 от Закон за лечебните заведения

Чл. 131, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето

Чл. 11, ал. 5, т. 5а от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Заявител на услугата: Всяко регистрирано лечебно заведение за извънболнична помощ, хоспис, медицински факултет или факултет по дентална медицина на съответното висше училище, при което е настъпила промяна в обстоятелствата по извършената регистрация.

Начин на заявяване на услугата: Чрез деловодството/приемната на съответното РЗИ, на територията на което се намира лечебното заведение, лично или чрез упълномощено лице. Към документите се прилага и документ за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ и чл. 46 от ЗЗ.

Срок за предоставяне на услугата – в едномесечен срок от получаване на документите

Документи:

 1. 1. Заявление по образец;
 2. Документи, които трябва да бъдат приложени в зависимост от нормативните изисквания:
 • документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава – за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
 • списък с имената на лицата – съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
 • диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
 • документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение, а в случаите по чл. 14а – документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина;
 • разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
 • документ за платена такса по чл. 41, ал. 4, както и по чл. 46 от Закона за здравето;
 • Списък и квалификационни документи на лицата, работещи в МЦ, МДЦ, ДКЦ, СМДЛ, СМТЛ и хоспис;
 • в случаите, когато лечебното заведение ще извършва вземане и присаждане на тъкани и клетки, документ за платена такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Документи за регистрация на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища:

 1. Заявление по образец подадено от ректора на висшето училище;
 2. Документи, които трябва да бъдат приложени в зависимост от нормативните изисквания:
 • данни за наименованието, седалището и адреса на управление на висшето училище;
 • дипломи за завършено висше образование и документите за призната специалност, при наличието на такава, на ръководителите на съответните катедри и на лекарите преподаватели, които ще осъществяват практическото обучение или ще извършват научна дейност;
 • разрешение от компетентния държавен орган, когато при извършване на дейност по чл. 2а от ЗЛЗ се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение; · решение за институционална акредитация на висшето училище и документа за програмна акредитация, издадени по реда на Закона за висшето образование;
 • информация за броя на откритите легла по чл. 39, ал. 2 от ЗЛЗ;
 • документ за платена държавна такса (чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ).

Начин на подаване на документите:

 • Чрез съответното РЗИ;
 • на място в деловодство на ИАМН, адрес: 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3;
 • чрез лицензиран пощенски оператор (разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата).
 • по електронен обмен

Изисквания към документите:

Когато се подават на хартиен носител:

 • документите да са в оригинал;
 • копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са заверени „Вярно с оригинала“.

Вътрешен ход на процедурата:

 1. Лицето, регистрирало ЛЗ подава заявление за промяна в обстоятелствата /по образец/.
 2. Тук може да приложи и оригиналното заявление за регистрация.
 3. Всички промени се вписват в регистъра от лицето, определено да вписва в регистъра.
 4. За направената промяна се издава актуално удостоверение за регистрация.

Тази процедура следва процедурата по първоначална регистрация.

ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ОСНОВАНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Държавната такса се определя по Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с ПМС №88/24.04.2019 г.

Начини на плащане с банков превод, в който е цитирана административната услуга по банковата сметка на ИАМН.

БАНКОВА СМЕТКА: BG61 BNBG 9661 3100 1301 01 – транзитна сметка.

Банковият идентификационен код /BIC/ на БНБ е BNBGBGSD.

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 • на място в деловодство на ИАМН, адрес: 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес за кореспонденция; /за сметка на получателя/
 • чрез съответното РЗИ, където е заявена услугата

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Безсрочно

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Административен съд

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

По реда и сроковете, предвидени в АПК

Icon
Образец на заявление по 1659
Увеличи текста
Висок контраст