Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ: 1802

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Изпълнителният Директор на ИАМН

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 11, ал. 5, т. 3 и чл. 17 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Начин на заявяване на услугата – в деловодство на ИАМН, адрес гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 или на адрес гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112.

Срок за предоставяне на услугата14 дни

Документи:

 • Заявление образец
 • Придружаващи документи: Оригинал или заверено копие на договор за дарение на средства за дейности по трансплантация

Начин на подаване на документите:

 • в деловодство на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 или на адрес гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на адрес в деловодство на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 или на адрес гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112 (разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата).
 • Система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/
 • Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) https://e-gov.bg/bg/119
 • През портал за предоставяне на електронни услуги https://eservices.bgtransplant.bg/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Вътрешен ход на процедурата:

Изготвя се становище до изпълнителния директор за законосъобразност. Изпълнителният директор одобрява договора или прави мотивиран отказ. При одобрение договора се вписва в служебния регистър от служител със съответното ниво на достъп. Лечебното заведение се уведомява писмено за решението на изпълнителния директор. 

Договорът влиза в сила след одобряването му от изпълнителния директор на ИАМН.

ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ОСНОВАНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За услугата не се дължи такса

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • Като вътрешна куриерска пратка;
 • Като международна препоръчана пощенска пратка;
 • Лично от звеното за административно обслужване;
 • По електронен път на електронна поща delovodstvo@iamn.bg

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Безсрочно

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Министърът на здравеопазването

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Компетентен Административен съд

Icon
Образец на заявление по 1802
Увеличи текста
Висок контраст