Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ:  2

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Изпълнителният Директор на ИАМН

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 3, ал. 1 и ал. 3 и чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация

ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Начин на заявяване на услугата – въз основа на Заявление по образец

Срок за предоставяне на услугата – 14 дни

ДокументиЗаявление по образец

Начин на подаване на документите

 • в деловодство на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на адрес в деловодство на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 (разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата).
 • Система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/
 • Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) https://e-gov.bg/bg/119

ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ОСНОВАНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За услугата се заплаща такса. Таксата се определя съгласно Заповед на министъра на финансите №ЗМФ-1472/2011 г. за определяне на нормативи за разходите по предоставяне на достъп до обществена информация.

Начини на плащане – с банков превод, в който е цитирана административната услуга по банковата сметка на ИАМН.

БАНКОВА СМЕТКА: BG61 BNBG 9661 3100 1301 01-транзитна сметка.

Банковият идентификационен код /BIC/ на БНБ е BNBGBGSD.

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • Като вътрешна куриерска пратка;
 • Като международна препоръчана пощенска пратка;
 • Лично от звеното за административно обслужване;
 • По електронен път на електронна поща delovodstvo@iamn.bg

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

30 дни

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Министърът на здравеопазването

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

По реда на АПК

Icon
Образец на заявление по 2