logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611  |  +359 899 011 611
 • English

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ: 2133

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Изпълнителният Директор на ИАМН

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 5, ал. 7 от Кодекс за социално осигуряване

Чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Начин на заявяване на услугата – въз основа на Заявление по образец, подадено в деловодство на ИАМН, адрес гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 или на адрес гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112.

Срок за предоставяне на услугата – 14 дни

ДокументиЗаявление по образец

Начин на подаване на документите

 • в деловодство на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 или на адрес гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на адрес в деловодство на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 или на адрес гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112 (разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата).
 • Система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/
 • Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) https://e-gov.bg/bg/119

Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението се входира в деловодството на Агенцията. Извършва се справка в архива на ИАМН. Изготвя се удостоверение, което се предоставя на заявителя лично или по поща.

ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ОСНОВАНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За услугата не се дължи такса

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • Като вътрешна куриерска пратка;
 • Като международна препоръчана пощенска пратка;
 • Лично от звеното за административно обслужване;
 • По електронен път на електронна поща delovodstvo@iamn.bg

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Безсрочно

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Министърът на здравеопазването

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

По реда на АПК

Увеличи текста
Висок контраст