Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ: 2366

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Изпълнителният Директор на ИАМН

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 32 и чл. 33 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Начин на заявяване на услугата – в деловодство на ИАМН, адрес гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 или на адрес гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112. Лечебно заведение с разрешение за извършване на съответен вид трансплантация изпраща предложение по утвърден образец за включване в служебния регистър на ИАМН на потенциален реципиент за съответен орган.

Срок за предоставяне на услугата:

Незабавно

Документи:

Предложение за включване в служебния регистърна ИАМН за трансплантация на орган.

Начин на подаване на документите:

 • в деловодство на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 или на адрес гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на адрес в деловодство на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 или на адрес гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112 (разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата).
 • Система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/
 • Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) https://e-gov.bg/bg/119
 • През портал за предоставяне на електронни услуги https://eservices.bgtransplant.bg/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Вътрешен ход на процедурата:

Потенциалният реципиент се вписва в служебния регистър на ИАМН.

ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ОСНОВАНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За услугата не се дължи такса.

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • Като вътрешна куриерска пратка;
 • Като международна препоръчана пощенска пратка;
 • Лично от звеното за административно обслужване;
 • По електронен път на електронна поща delovodstvo@iamn.bg

ИАМН уведомява писмено лечебното заведение изпратило предложението и потенциалния реципиент за включването в служебния регистър.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Безсрочно

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Министърът на здравеопазването

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Компетентен Административен съд

Icon
Образец предложение - Бъбрек

за включване в служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за трансплантация на бъбрек

Icon
Образец предложение - Бял дроб

за включване в служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за трансплантация на Бял дроб

Icon
Образец предложение - Панкреас

за включване в служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за трансплантация на Панкреас

Icon
Образец предложение - Сърце

за включване в служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за трансплантация на Сърце

Icon
Образец предложение - Черен дроб

за включване в служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за трансплантация на Черен дроб

Увеличи текста
Висок контраст