Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ: 465

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Изпълнителният Директор на ИАМН

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения

ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Начин на заявяване на услугатана основание чл. 45, ал. 1, т. 7 със Заявление по образец, подадено до регионалната здравна инспекция, на територията на която се намира лечебното заведение, с изключение на случаите по чл. 45, ал. 1, т. 1-6, т. 8 и т. 9. Заявленията и/или уведомителните писма могат да постъпват както по автоматичен електронен обмен, подписани с електронен подпис, така и на хартиен носител.

Срок за предоставяне на услугата7 дни

Регистрацията на лечебно заведение се заличава при:

 1. Заличаване от регистъра на съсловната организация на лекаря или лекаря по дентална медицина, учредил лечебното заведение.
 2. При установено нарушение по чл. 3, ал. 4 от ЗЛЗ.
 3. При осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация.
 4. При установено нарушение на утвърдените медицински стандарти и/или здравни изисквания.
 5. При неосъществяване на дейност, повече от 6 месеца.
 6. Когато лицето, представляващо лечебното заведение е осъдено за умишлено престъпление от общ характер или е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност.
 7. По искане на лечебното заведение.
 8. При прекратяване на юридическото лице, при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение.
 9. При изтичане на срока по чл. 14а от ЗЛЗ, в случаите, когато лекарят не е придобил специалност по обща медицина.

Документи:

 1. Заявление по образец по чл. 45, ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, с изключение на случаите по чл. 45, ал. 1, т. 1-6, т. 8 и т. 9;
 2. Нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако заявлението не се подава лично);
 3. Документ, удостоверяващ смърт или поставяне под запрещение на регистрираното лице, чрез настойник/попечител.

Начин на подаване на документите –  въз основа на Заявление, подадено до РЗИ, на територията на която се намира лечебното заведение, а в случаите по чл. 45, ал. 1, т. 1-6, т. 8 и т. 9 – с писмо от съответното РЗИ с приложени изискуемите документи

Изисквания към документите:

Когато се подават на хартиен носител;

 • документите да са в оригинал;
 • копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са заверени „Вярно с оригинала“.

ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ОСНОВАНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За услугата не се дължи такса.

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Чрез съответното РЗИ, в което е заявена услугата.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Безсрочно

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Административен съд

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

На основание чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗЛЗ, заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК – по административен път пред МЗ в 14-дневен срок от съобщаването или по съдебен ред пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщението. Обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ.

Icon
Образец на заявление по 465
Увеличи текста
Висок контраст