Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ: 960

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Изпълнителният Директор на ИАМН

 ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

 Чл. 36, ал. 1 и чл. 36, ал. 4 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Начин на заявяване на услугата – в деловодство на ИАМН, адрес гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 или на адрес гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112. Услугата се предоставя само на лечебни заведения получили резрешение за дейността по ЗТОТК и ЗЛЗ.

Срок за предоставяне на услугата – до 24 часа

Документи:

 • Заявление за внос/износ на орган.
 • Придружаващи документи: документи по чл. 3, ал. 2 (за внос) и по чл. 6, ал. 2 (за износ) от Наредба № 8 от 8 май 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки.

Начин на подаване на документите:

 • в деловодство на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 или на адрес гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на адрес в деловодство на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 или на адрес гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112 (разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата).
 • Система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/
 • Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) https://e-gov.bg/bg/119

Вътрешен ход на процедурата:

Разглеждане и проверка на заявената услуга – определени длъжностни лица разглеждат документите за пълнота и съответствие.  Извършва се проверка в служебния регистър на ИАМН за всеки конкретен внос и износ. След проверката се издава Разрешение за внос/износ по образец или се прави мотивиран отказ.

ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ОСНОВАНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Такса в размер на 20.00 лв., определена в Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. 

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • Като вътрешна куриерска пратка;
 • Като международна препоръчана пощенска пратка;
 • Лично от звеното за административно обслужване;
 • По електронен път на електронна поща delovodstvo@iamn.bg

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Разрешение за внос/износ се издава за конкретен орган.

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Министърът на здравеопазването

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Компетентен Административен съд

Icon
Образец на заявление по 960 - ВНОС
Icon
Образец на заявление по 960 - ИЗНОС
Увеличи текста
Висок контраст