Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ: 1335

  

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН).

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 39 и чл. 40 от Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ);

Чл. 131, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето (ЗЗ);

Чл. 11, ал. 5, т. 5а от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК).

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Заявители на услугата:

 • Лекари и лекари по дентална медицина, лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори, желаещи да упражняват индивидуална/групова практика за първична или специализирана медицинска помощ или индивидуална/групова практика за здравни грижи;
 • Лечебни заведения за извънболнична помощ;
 • Медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища, желаещи да извършват лечебна дейност по чл. 2а от ЗЛЗ.

Начин на заявяване на услугата: Въз основа на Заявление, подадено до Регионалната здравна инспекция (РЗИ), на територията на която се намира лечебното заведение.
Заявлението може да бъде на хартиен носител или подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Срок за изпълнение на услугата: Едномесечен срок от получаване на документите от директора на РЗИ, съгласно изискванията на чл. 40, ал. 13 от ЗЛЗ.

Документи, необходими при регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите:

 1. Заявление по образец;
 2. Документи, които трябва да бъдат приложени в зависимост от нормативните изисквания:
 • документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава – за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение (медицински център, диагностично-консултативен център, дентален център, самостоятелна медико-диагностична лаборатория, самостоятелна медико-техническа лаборатория, групова практика за здравни грижи);
 • списък с имената на лицата – съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
 • диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
 • документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение, вкл. списък на лекарите, съдържащ трите имена, уникален идентификационен код и придобита специалност, а в случаите по чл. 14а от ЗЛЗ – документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина;
 • свидетелство за съдимост или аналогичен документ за лицата – членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани;
 • документ за платена такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ, както и по чл. 46 от Закона за здравето;
 • документ за платена такса за извършване на дейности по чл. 13, ал. 2 от ЗТОТК и/или дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

Документи, необходими за регистрация на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища:

 1. Заявление по образец, подадено от ректора на висшето училище;
 2. Документи, които трябва да бъдат приложени в зависимост от нормативните изисквания:
 • данни за наименованието, седалището и адреса на управление на висшето училище;
 • дипломи за завършено висше образование и документите за призната специалност, при наличието на такава, на ръководителите на съответните катедри и на лекарите преподаватели, които ще осъществяват практическото обучение или ще извършват научна дейност;
 • решение за институционална акредитация на висшето училище и документа за програмна акредитация, издадени по реда на Закона за висшето образование;
 • информация за броя на откритите легла по чл. 39, ал. 2 от ЗЛЗ;
 • документ за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ.

Начин на подаване на документите: чрез деловодството/приемната на съответното РЗИ, на територията на което се намира лечебното заведение, лично или чрез упълномощено лице. Към документите се прилага и документ за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ и чл. 46 от ЗЗ.

Изисквания към документите:

Когато се подават на хартиен носител:

 • документите да са в оригинал;
 • копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са заверени „Вярно с оригинала“.

Вътрешен ход на процедурата:

 1. Постъпилите от РЗИ заявления за регистрация се завеждат в деловодната система и им се дава входящ номер.
 2. Регистрация се извършва, когато представените документи отговарят на изискванията на чл. 40 от ЗЛЗ.
 3. При непълнота на представените документи в 10-дневен срок лицето се уведомява писмено, с копие до директора на съответното РЗИ, като се определя срок за отстраняване. До отстраняване на непълнотата, едномесечния срок за издаване на удостоверение спира да тече.
 4. При редовни документи, преписката се предава на лицето, определено да вписва в регистъра, за издаване на заповед за вписване в регистъра и изготвяне на удостоверение.
 5. В едномесечен срок от получаване на документите по чл. 40, ал. 8 от ЗЛЗ, се изготвя удостоверение за регистрация (по образец в 3 екземпляра – за заявителя, за съответното РЗИ, към което се намира съответното лечебно заведение и за регистъра).
 6. След подпис, 2 екземпляра от удостоверението се изпращат към съответното РЗИ с придружително писмо за връчване на заявителя.
 7. При непълнота на представените документи и неотстраняването ѝ в срок, преписката се предава на главен/държавен инспектор, който съгласувано с юрист от отдел „Правно осигуряване на контролната дейност“, изготвя мотивиран отказ от регистрация.

 

ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ОСНОВАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Държавната такса се определя по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с ПМС № 88/24.04.2019 г.

Начини на плащане: с банков превод, в който е цитирана административната услуга, по банковата сметка на ИАМН.

 

БАНКОВА СМЕТКА: BG61 BNBG 9661 3100 1301 01-транзитна сметка.

Банковият идентификационен код /BIC/ на БНБ е BNBGBGSD.

 

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Чрез съответното РЗИ, където е заявена услугата.

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Безсрочно.

 

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Административен съд.

 

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Чрез органа, издал акта по ред и в срокове, предвидени в АПК.

Icon
Образец на заявление по адм. услуга 1335

Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

Icon
Електронна форма на допълнително приложение Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08

Приложимо за административни услуги 1335 и 1659