Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ: 1659

 

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН).

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 43 от Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ);

Чл. 131, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето (ЗЗ);

Чл. 11, ал. 5, т. 5а от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК).

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Заявител на услугата: Всяко регистрирано лечебно заведение за извънболнична помощ, хоспис, медицински факултет или факултет по дентална медицина на съответното висше училище, при което е настъпила промяна в обстоятелствата по извършената регистрация.

Начин на заявяване на услугата: Чрез деловодството/приемната на съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ), на територията на което се намира лечебното заведение, лично или чрез упълномощено лице. Към документите се прилага и документ за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ и чл. 46 от ЗЗ.
Заявлението може да бъде на хартиен носител или подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Срок за предоставяне на услугата: в едномесечен срок от получаване на документите.

Документи, необходими при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи:

 1. 1. Заявление по образец;
 2. Документи, които трябва да бъдат приложени в зависимост от нормативните изисквания:
 • документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава – за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение (медицински център, диагностично-консултативен център, дентален център, самостоятелна медико-диагностична лаборатория, самостоятелна медико-техническа лаборатория, групова практика за здравни грижи);
 • списък с имената на лицата – съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
 • диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
 • документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение, вкл. списък на лекарите, съдържащ трите имена, уникален идентификационен код и придобита специалност, а в случаите по чл. 14а – документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина;
 • документ за платена такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ, както и по чл. 46 от Закона за здравето;
 • документ за платена такса за извършване на дейности по чл. 13, ал. 2 от ЗТОТК и/или дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.
 1. Декларация за липса на промяна във всички останали документи и обстоятелства по чл. 43 от ЗЛЗ.

Забележка: Представят се само документите, относими към настъпилата промяна.

Документи, необходими при промяна обстоятелствата на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища:

 1. Заявление по образец подадено от ректора на висшето училище;
 2. Документи, които трябва да бъдат приложени в зависимост от нормативните изисквания:
 • данни за наименованието, седалището и адреса на управление на висшето училище;
 • дипломи за завършено висше образование и документите за призната специалност, при наличието на такава, на ръководителите на съответните катедри и на лекарите преподаватели, които ще осъществяват практическото обучение или ще извършват научна дейност;
 • решение за институционална акредитация на висшето училище и документа за програмна акредитация, издадени по реда на Закона за висшето образование;
 • информация за броя на откритите легла по чл. 39, ал. 2 от ЗЛЗ;
 • документ за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ.
 1. Декларация за липса на промяна във всички останали документи и обстоятелства по чл. 43 от ЗЛЗ.

Забележка: Представят се само документите, относими към настъпилата промяна.

 

Начин на подаване на документите: чрез деловодството/приемната на съответната РЗИ, на територията на което се намира лечебното заведение, лично или чрез упълномощено лице. Към документите се прилага и документ за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ и чл. 46 от ЗЗ.

 

Изисквания към документите:

Когато се подават на хартиен носител:

 • документите да са в оригинал;
 • копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са заверени „Вярно с оригинала“.

Вътрешен ход на процедурата:

 1. Лицето, регистрирало ЛЗ подава заявление за промяна в обстоятелствата /по образец/. Може да бъде приложено и оригиналното заявление за регистрация.
 2. Всички промени се вписват в регистъра от лицето, определено да вписва в регистъра.
 3. За направената промяна се издава актуално удостоверение за регистрация.

Тази процедура следва процедурата по първоначална регистрация с уникален идентификатор, съгласно Регистър на услугите – 1335.

 

ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ОСНОВАНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Държавната такса се определя по Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с ПМС №88/24.04.2019 г.

Начини на плащане: с банков превод, в който е цитирана административната услуга по банковата сметка на ИАМН.

БАНКОВА СМЕТКА: BG61 BNBG 9661 3100 1301 01-транзитна сметка.

Банковият идентификационен код /BIC/ на БНБ е BNBGBGSD.

 

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 • чрез съответната РЗИ, където е заявена услугата.

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Безсрочно.

 

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Административен съд.

 

РЕД, ВКЛ. СРОКОВЕ, ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

По реда и сроковете, предвидени в АПК.

Icon
Образец на заявление по адм. услуга 1659

Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

Icon
Електронна форма на допълнително приложение Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08

Приложимо за административни услуги 1335 и 1659