Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ: 2343

 

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН).

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 13, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 21 от 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, редът за вписване и ползване на информацията.

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Начин на заявяване на услугата: в центъра за административно обслужване на ИАМН, адрес гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3.

Срок за предоставяне на услугата: 3 дни.

Документи: Заявления по образец.

Начин на подаване на документите:

 • В центъра за административно обслужване на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 (разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата).
 • Система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/
 • Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) https://e-gov.bg/bg/119
 • През портал за предоставяне на електронни услуги за услуга 2343 https://egov.bg/wps/portal/egov/
 • https://eservices.iamn.bg/

Заявяването на административната услуга по електронен път се усъществява чрез квалифициран електронен подпис.

Вътрешен ход на процедурата:

Постъпилата информация се вписва в служебния регистър от длъжностно лице със съответното ниво на достъп.

 

ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ОСНОВАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За услугата не се дължи такса.

 

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • Като вътрешна куриерска пратка;
 • Като международна препоръчана пощенска пратка;
 • Лично от центъра за административно обслужване;
 • По електронен път на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg

ИАМН уведомява писмено лечебното заведение изпратило предложението и потенциалния реципиент за включването в служебния регистър.

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ.

Безсрочно.

 

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Министърът на здравеопазването

 

РЕД, ВКЛ. СРОКОВЕ, ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Компетентен Административен съд.

Icon
Заявление по образец 2343 - регистриране на дейности по ВЗЕМАНЕ

Дейности по вземане на органи, тъкани и клетки от жив донор

Icon
Заявление по образец 2343 - регистриране на дейности по ПРИСАЖДАНЕ

Дейности по присаждане на органи, тъкани и клетки