Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ: 2366

 

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН).

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 32 и чл. 33 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК).

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Начин на заявяване на услугата: в центъра за административно обслужване на ИАМН, адрес гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3. Лечебно заведение с разрешение за извършване на съответен вид трансплантация изпраща предложение по утвърден образец за включване в служебния регистър на ИАМН на потенциален реципиент за съответен орган.

Срок за предоставяне на услугата: Незабавно.

Документи: Предложение за включване в служебния регистърна ИАМН за трансплантация на орган.

Начин на подаване на документите:

 • В центъра за административно обслужване на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на ИАМН, адрес 1606 гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 (разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата).
 • Система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/
 • Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) https://e-gov.bg/bg/119
 • През портал за предоставяне на електронни услуги за услуга 2366 https://egov.bg/wps/portal/egov
 • https://eservices.iamn.bg/

Заявяването на административната услуга по електронен път се осъществява чрез квалифициран електронен подпис.

Потенциалният реципиент се вписва в служебния регистър на ИАМН.

ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ОСНОВАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За услугата не се дължи такса.

 

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • Като вътрешна куриерска пратка;
 • Като международна препоръчана пощенска пратка;
 • Лично от центъра за административно обслужване;
 • По електронен път на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg

ИАМН уведомява писмено лечебното заведение изпратило предложението и потенциалния реципиент за включването в служебния регистър.

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Безсрочно.

 

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Министърът на здравеопазването

 

РЕД, ВКЛ. СРОКОВЕ, ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Компетентен Административен съд

Icon
Образец по 2366, предложение - Бъбрек

за включване в служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за трансплантация на бъбрек

Icon
Образец по 2366, предложение - Бял дроб

за включване в служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за трансплантация на Бял дроб

Icon
Образец по 2366, предложение - Панкреас

за включване в служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за трансплантация на Панкреас

Icon
Образец по 2366, предложение - Сърце

за включване в служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за трансплантация на Сърце

Icon
Образец по 2366, предложение - Черен дроб

за включване в служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за трансплантация на Черен дроб