Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ: 465

 

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН).

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Регистрацията на лечебно заведение се заличава при:

 1. когато районната колегия на съсловната организация е заличила от регистъра лекаря, лекаря по дентална медицина, лекарския асистент, медицинската сестра, акушерката или рехабилитатора, учредили лечебното заведение;
 2. при установено нарушение по чл. 3, ал. 5;
 3. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация;
 4. при установено нарушение на утвърдените медицински стандарти и/или здравни изисквания;
 5. при неосъществяване на дейност повече от 6 месеца;
 6. Когато лицето, представляващо лечебното заведение е осъдено за умишлено престъпление от общ характер или е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност;
 7. по искане на лечебното заведение;
 8. при прекратяване на юридическото лице, при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение;
 9. при изтичане на срока по чл. 14а от ЗЛЗ, в случаите, когато лекарят не е придобил специалност по обща медицина.
 10. по искане на ректора на висшето училище;
 11. при закриване на медицинския факултет или факултета по дентална медицина на висшето училище;
 12. при изтичане и непродължаване на срока на валидност на програмната акредитация;
 13. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация.

Начин на заявяване на услугата: на основание чл. 45, ал. 1, т. 7 със Заявление по образец, подадено до Регионалната здравна инспекция (РЗИ), на територията на която се намира лечебното заведение, с изключение на случаите по чл. 45, ал. 1, т. 1-6, т. 8 и т. 9, които се заявяват с уведомителни писма. Заявленията и/или уведомителните писма могат да постъпват, както по автоматичен електронен обмен, подписани с електронен подпис, така и на хартиен носител;

Срок за предоставяне на услугата: 7 дни.

Документи, необходими за заличаване на регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите:

 1. Заявление по образец по чл. 45, ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ или уведомително писмо в случаите по чл. 45, ал. 1, т. 1-6, т. 8 и т. 9 от ЗЛЗ;
 2. Нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако заявлението не се подава лично);
 3. Документ, удостоверяващ смърт или поставяне под запрещение на регистрираното лице, чрез настойник/попечител.

Начин на подаване на документите: въз основа на Заявление, подадено до РЗИ, на територията на която се намира лечебното заведение, а в случаите по чл. 45, ал. 1, т. 1-6, т. 8 и т. 9 от ЗЛЗ – с писмо от съответното РЗИ с приложени изискуемите документи.

Изисквания към документите:

Когато се подават на хартиен носител;

 • документите да са в оригинал;
 • копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са заверени „Вярно с оригинала“.

 

ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ОСНОВАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За услугата не се дължи такса.

 

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Чрез съответното РЗИ, в което е заявена услугата.

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Безсрочно.

 

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Административен съд.

 

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

На основание чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗЛЗ, заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК – по административен път пред Министерство на здравеопазването в 14-дневен срок от съобщаването или по съдебен ред пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщението. Обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ.

Icon
Образец на заявление по адм. услуга 465

Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe