Във връзка с извършени проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, засягащи прилаганите процедури по лечението на починалата 15 – годишна Даная, Ви информираме следното:

Във връзка с извършени проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, засягащи прилаганите процедури по лечението на починалата 15 – годишна Даная, Ви информираме следното:

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЪРВАТА ПРОВЕРКА

               В Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е постъпил сигнал с рег. № 96-00-638/17.08.2023 г. от адв. Величка Костадинова, пълномощник на г-жа Ани Стоянова, майка на Даная, в който се изразява неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ и проведения диагностично-лечебен процес на детето Даная Кулева в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД.

За изясняване на обстоятелствата по сигнала, на основание Заповеди с №№ РД-13-835/20.09.2023 г. и РД-13-847/20.09.2023 г. на Изпълнителния директор на ИАМН, в периода от 25.09.2023 г. до 04.10.2023 г. е извършена извънредна проверка в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД. Резултатите от извършената проверка в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, гр. София са обективирани в изготвен Констативен протокол № КП-813/16.10.2023 г.

   На основание чл. 15, ал. 1, изр. първо  от Наредба № 1 от 26.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от ИА Медицински надзор“, съгласно които За резултатите от всяка извършена проверка се съставя констативен протокол в срок до 10 дни от приключване на проверката., е съставен констативен протокол от дата 16.10.2023 г. за резултатите от извършената проверка в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД.

На основание цитираните по-горе заповеди е извършена извънредна проверка и в  УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД. Резултатите от извършената проверка са обективирани в изготвен Констативен протокол № КП-935/28.11.2023 г.

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 от 26.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от ИА Медицински надзор“, поради спецификата и сложността на казуса, длъжностните лица, извършващи проверката са изискали предоставянето на писмено становище от външен консултант – хабилитирано лице, специалист неврохирург. Становището от определения външен консултант е предоставено на проверяващата комисия на 24.11.2023 г.

               В случаите, когато извънредната проверка е започнала по сигнал на граждани или други заинтересовани лица, проверката се извършва в срок до два месеца от постъпването на сигнала. В настоящата хипотеза, сигналът е получен в ИА „Медицински надзор“ на 17.08.2023 г., издадени са Заповеди за извършване на проверка от 20.09.2023 г., като проверките в двете лечебни заведения са извършени в периода 25.09.2023 г. до 04.10.2023 г., т.е. проверките са извършени в нормативно установения двумесечен срок.

            Съгласно чл 15, ал. 8 от Наредбата, в случаите, когато проверката е започнала по сигнал на граждани или други заинтересовани лица, Изпълнителният директор на агенцията ги уведомява за резултатите от проверката в 7-дневен срок от връчване на констативния протокол. Видно от разписка за връчване на констативен протокол № КП-935/28.11.2023 г., същият е връчен на представляващ лечебното заведение на 01.12.2023 г., от което следва, че срокът за изготвяне на отговор до подателя на сигнала изтича на 09.12.2023 г. – събота, поради което е изпратен на 11.12.2023 г.  – първият работен ден.

В срока, посочен в Наредбата, с писмо изх. № 96-00-638/11.12.2023 г. на ИА „Медицински надзор“ до г-жа Ани Стоянова подробно е изложено установеното от проверяващата комисия, както и са обосновани причините, довели до удължаване на сроковете за извършване на проверката.

Разпоредбата на чл.7, ал. 2, изр. второ от Наредбата съдържа задължение подателят на сигнала да бъде уведомен в случай, че срокът за извършване на проверката е бил удължен. Това задължение е спазено с писмо изх. № 96-00-638/11.12.2023 г. на ИА „Медицински надзор“, като в същото изрично е посочено, че срокът е бил удължен поради изискано експертно становище от външен консултант, хабилитирано лице с придобита специалност по неврохирургия, с което писмо на г-жа Стоянова е предоставен цялостният резултат от извършените проверки.

В проверяващия екип са участвали служители на ИА Медицински надзор“ с образование по Фармакология, Детски болести и Икономика.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВТОРАТА ПРОВЕРКА

            За изясняване на публично отправени критики и с цел изясняване на всички факти и обстоятелствата по първоначалния сигнал, както и с цел потвърждаване или отхвърляне на медийни твърдения и публикации, хвърлящи съмнения върху достоверността на проверката, на основание Заповед № РД-13-2/08.01.2024 г., Заповед № РД-13-3/09.01.2024 г, Заповед № РД-13-19/17.01.2024 г., Заповед № РД-13-5/12.01.2024 г., Заповед № РД-13-7/12.01.2024 г., Заповед № РД-13-20/17.01.2024 г. и Заповед № РД-13-8/12.01.2024 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” (ИАМН), в периода от 09.01.2024 г. до 19.01.2024 г. са извършени  проверки в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ ЕАД, МЦ Малчовците ООД, гр. София, АСК УМБАЛ Токуда ЕАД, гр. София, АСК ДКЦ Токуда, гр. София, ЕАД АПИМПИП Смарагд 57 ЕООД, гр. Кресна, „Доктор К. Пандева“-ИППМП ЕООД, гр. Благоевград.

            С цел повторна проверка и проследяване пътя на пациентката Даная Кулева сме изискали справка от НЗОК с наше писмо с изх. № 96-00-638/09.01.2024 год., относно извършените прегледи на пациентката.

Проверяващият екип след допълнително поставени, конкретни въпроси е констатирал нарушение в две от лечебните заведения при предписването и отпускането на лекарствен продукт. Не са спазени разписаните  правила в Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, контролът, по която се осъществява от други органи, с оглед на което сме ги сезирали за вземане на отношение по компетентност.

Констативните протоколи от повторната проверка са изготвени на 23.01.2024 г., независимо, че срокът им за изготвяне е 10 дни от приключване на проверката, т.е. до 29.01.2024 г.

На 23.01.2024 г. проверяващата комисия е връчила лично срещу разписка  Констативните протоколи (КП – 12/23.01.24 г. и КП – 13/23.01.24) на изпълнителните директорите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД и УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ“ ЕАД.  Констативни протоколи № КП – 14/23.01.24 г., № КП – 15/23.01.24 г., № КП – 16/23.01.24 г., № КП – 17/23.01.24 г. и № КП – 18/23.01.24 г. са изпратени по пощата на 23.01.2024 г. с обратна разписка.

Вторият екип от проверяващи са различни служители от тези, които са извършили първата проверка и те са с образование по Право, Медицина и Фармация.        

ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОД ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

            Всички документи, получени от лечебните заведения в хода на извършване на първата проверка са предоставени на сектор „Противодействие на корупцията в администрацията“, отдел „Икономическа полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ на 08.01.2024г. с наш изх. № 93-00-80.

           Констативните протоколи, ведно с документите, получени при повторната проверка са предоставени на сектор „Противодействие на корупцията в администрацията“, отдел „Икономическа полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ на 25.01.2024 г. с наш изх. № 96-00-638.

            За направените констатации сме сезирали компетентните органи на 25.01.2024 год. с наш изх. № 96-00-638.

            По първата проверка на г-жа Стоянова и е предоставено писмо с наш изх. № 96-00-638/11.12.2023 г. с приложени Констативни протоколи.

По втората проверка на г-жа Стоянова и е предоставено писмо с наш изх. № 96-00-638/25.01.2024 г. с приложени Констативни протоколи.

За резултата от извършените проверки сме информирали и министъра на здравеопазването с писма с наш изх. № 96-00-638 от дати: 13.12.2023 г.; 23.01.2024 г. и 25.01.2024 г. с приложени Констативни протоколи.