Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Медицински надзор” като орган на държавна власт е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация, съгласно чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес, е основно конституционно право, прогласено в чл. 41, ал. 2 от Конституцията на Република България. Неговото гарантиране и реално упражняване е уредено в ЗДОИ. За целта, той регламентира както задължените субекти за осигуряване на достъпа до обществена информация, така и съдържанието на решенията за отказване на такъв. Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Предоставянето на достъп до информация дава авторитет на институцията, която го представя, поради което следва стриктно да бъде спазвана предвидената в закона процедура, представена в Указанията относно прилагането на достъп до обществена информация.

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Деловодството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

Устни запитвания
При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

Писмени запитвания
Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в Деловодство на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, София 1606, ул. „Св. Георги Софийски” № 3, всеки работен ден работното време на Деловодството.

Документ
Образец на Заявление за достъп до обществена информация (PDF)
Приложение № 1 към чл.7, ал.1 към ВП за организацията и реда за работа по ЗДОИ в ИАМН 254 изтегляния
01.11.2023
Образец на Заявление за достъп до обществена информация (MS Word)
Приложение № 1 към чл.7, ал.1 към ВП за организацията и реда за работа по ЗДОИ в ИАМН 255 изтегляния
01.11.2023
Вътрешните правила за предоставяне на обществена информация от ИАМН
Утвърдени със Заповед РД-20-8/30.10.2023 г. 236 изтегляния
01.11.2023
Ред за достъп до обществена информация в ИАМН
Утвърден със Заповед РД-01-116/30.10.2023 г. 250 изтегляния
01.11.2023
Образец на Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (PDF)
Приложение № 6 към чл.24, ал.1 към ВП за организацията и реда за работа по ЗДОИ в ИАМН 232 изтегляния
01.11.2023
Образец на Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (MS Word)
Приложение № 6 към чл.24, ал.1 към ВП за организацията и реда за работа по ЗДОИ в ИАМН 222 изтегляния
01.11.2023
Заповед РД-20-8 от 30.10.2023 г.
За утвърждаване на Вътрешните правила за предоставяне на обществена информация от ИАМН 234 изтегляния
31.10.2023
Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация
Издадена от министъра на финансите Обн. ДВ. бр.22 от 18 март 2022г. 640 изтегляния
15.08.2022
Заповед чл.15 ал.3 ЗДОИ
Заповед № РД-01-121 от 12.08.2022 2425 изтегляния
12.08.2022
Закон за достъп до обществена информация
Актуален към изм. ДВ. бр. 15 от 22 февруари 2022 г. 1335 изтегляния
26.02.2019

  Запитвания по факс или електронна поща

  Факс: (+359 2) 80 50 452

  Електронна поща: delovodstvo@iamn.bg

  *За писмени заявления се считат и заявленията, получени на официалния факс на Агенцията – (+359 2) 80 50 452, по електронен път на адрес delovodstvo@iamn.bg, като не се изисква електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

  За справки

  Телефон: (+359 2) 80 50 433

  Банкова сметка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор”:

  IBAN: BG61 BNBG 9661 3100 1301 01

  BIC: BNBGBGSD

  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА


  Заглавие
  Годишен отчет по ЗДОИ 2023 г.
  122 изтегляния
  196.90 KB 11.03.2024
  Годишен отчет по ЗДОИ 2022 г.
  402 изтегляния
  333.48 KB 01.03.2023
  Годишен отчет по ЗДОИ 2021 г.
  643 изтегляния
  116.13 KB 28.02.2022
  Годишен отчет по ЗДОИ 2020 г.
  798 изтегляния
  130.00 KB 04.03.2021