Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Медицински надзор” като орган на държавна власт е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация, съгласно чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес, е основно конституционно право, прогласено в чл. 41, ал. 2 от Конституцията на Република България. Неговото гарантиране и реално упражняване е уредено в ЗДОИ. За целта, той регламентира както задължените субекти за осигуряване на достъпа до обществена информация, така и съдържанието на решенията за отказване на такъв. Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Предоставянето на достъп до информация дава авторитет на институцията, която го представя, поради което следва стриктно да бъде спазвана предвидената в закона процедура, представена в Указанията относно прилагането на достъп до обществена информация.

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Деловодството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

Устни запитвания
При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

Писмени запитвания
Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в Деловодство на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, София 1606, ул. „Св. Георги Софийски” № 3, всеки работен ден работното време на Деловодството.

Запитвания по факс или електронна поща

Факс: (+359 2) 80 50 452

Електронна поща: delovodstvo@iamn.bg

*За писмени заявления се считат и заявленията, получени на официалния факс на Агенцията – (+359 2) 80 50 452, по електронен път на адрес delovodstvo@iamn.bg, като не се изисква електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

За справки

Телефон: (+359 2) 80 50 433

Банкова сметка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор”:

IBAN: BG61 BNBG 9661 3100 1301 01

BIC: BNBGBGSD

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Заглавие
Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация
Издадена от министъра на финансите Обн. ДВ. бр.22 от 18 март 2022г. 266 изтегляния
123.57 KB
Заповед чл.15 ал.3 ЗДОИ
Заповед № РД-01-121 от 12.08.2022 1635 изтегляния
124.19 KB
Вътрешни правила по ЗДОИ
Вътрешни правила за организацията и реда за работа по Закона за достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ 1263 изтегляния
1.26 MB
Ред за достъп до обществена информация
524 изтегляния
16.59 KB
Образец на искане за достъп до информация за повторно използване
Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1 563 изтегляния
14.88 KB
Образец на заявление за достъп до обществена информация
Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 619 изтегляния
12.73 KB
Закон за достъп до обществена информация
Актуален към изм. ДВ. бр. 15 от 22 февруари 2022 г. 603 изтегляния
516 KB

  Заглавие
  Годишен отчет по ЗДОИ 2022 г.
  66 изтегляния
  333.48 KB 01.03.2023
  Годишен отчет по ЗДОИ 2021 г.
  293 изтегляния
  116.13 KB 28.02.2022
  Годишен отчет по ЗДОИ 2020 г.
  440 изтегляния
  130.00 KB 04.03.2021