logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
 • English

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Медицински надзор” като орган на държавна власт е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация, съгласно чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес, е основно конституционно право, прогласено в чл. 41, ал. 2 от Конституцията на Република България. Неговото гарантиране и реално упражняване е уредено в ЗДОИ. За целта, той регламентира както задължените субекти за осигуряване на достъпа до обществена информация, така и съдържанието на решенията за отказване на такъв. Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Предоставянето на достъп до информация дава авторитет на институцията, която го представя, поради което следва стриктно да бъде спазвана предвидената в закона процедура, представена в Указанията относно прилагането на достъп до обществена информация.

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Деловодството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

Устни запитвания
При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

Писмени запитвания
Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в Деловодство на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, София 1606, ул. „Св. Георги Софийски” № 3, всеки работен ден работното време на Деловодството.

Запитвания по факс или електронна поща

Факс: (+359 2) 931 61 51

Електронна поща: delovodstvo@iamn.bg

*За писмени заявления се считат и заявленията, получени на официалния факс на Агенцията – (+359 2) 80 50 463, по електронен път на адрес delovodstvo@iamn.bg, като не се изисква електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

За справки

Телефони: (+359 2) 80 50 463 и (+359 2) 813 50 10

Icon

Заповед чл.15 ал.3 ЗДОИ

Icon

Заповед МФ разходи по ЗДОИ

Icon

Вътрешни правила

Вътрешни правила за организацията и реда за работа по Закона за достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Icon

Ред за достъп до обществена информация

Icon

Образец на искане за достъп до информация за повторно използване

Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1

Icon

Образец на заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

Icon

Закон за достъп до обществена информация

Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000г, в сила от 12.01.2016г.


  Title
  Отчет ЗДОИ 2019 г.
   1 download
  78.45 KB 10.03.2020 Download
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2018г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 27 downloads
  200.26 KB 31.12.2018 Download
  Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за 2018г.
  Регистър от Изпълнителна агенция по Трансплантация 6 downloads
  282.15 KB 31.12.2018 Download
  Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за 2017г.
  Регистър от Изпълнителна агенция по Трансплантация 2 downloads
  222.11 KB 31.12.2017 Download
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2017г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 6 downloads
  190.02 KB 31.12.2017 Download
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2016г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 3 downloads
  154.43 KB 31.12.2016 Download
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2015г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 2 downloads
  1.35 MB 31.12.2015 Download
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2014г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 4 downloads
  71.84 KB 31.12.2014 Download
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2013г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 2 downloads
  50.05 KB 31.12.2013 Download
  Регистър на постъпилите заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ за 2012г.
  Регистър от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 2 downloads
  63.41 KB 31.12.2012 Download
   Увеличи текста
   Висок контраст