Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“

Обща администрация

Дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“

Специализирана администрация

Дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“

Специализирана администрация

Дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистирана репродукция“

Специализирана администрация

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 11. Специализираната администрация е организирана в 3 дирекции:

  1. дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“;
  2. дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“;
  3. дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“.
* Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019г, обн. ДВ. бр.26 от 29 март 2019г.