Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Стела Йончева-Кръстева

директор

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.) Дирекция “Контрол на медицинските дейности и права на пациентите”:

 1. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.) извършва проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинската помощ в лечебните заведения с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;
 2. извършва проверки за спазването на правата на пациентите в лечебните заведения;
 3. извършва проверки за спазването на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения;
 4. осъществява контрол върху качеството на оказаната медицинска помощ в съответствие с утвърдените медицински стандарти;
 5. (отм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.)
 6. (отм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.)
 7. извършва проверки за спазването на утвърдените стандарти за финансова дейност от лечебните заведения по чл. 6, ал. 6 от Закона за лечебните заведения;
 8. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.) извършва проверки по жалби на граждани и юридически лица, свързани с оказваната медицинска помощ;
 9. извършва проверки на лечебните заведения за разходването на средства от държавния бюджет по реда на чл. 82 от Закона за здравето и чл. 106а, ал. 6 от Закона за лечебните заведения;
 10. извършва проверки за съответствие на лечебните заведения, получили одобрение за извършване на дейности по обучение на студенти, докторанти и/или специализанти, с критериите и условията на наредбата по чл. 90, ал. 3 от Закона за лечебните заведения;
 11. извършва проверки за спазването на утвърдените фармако-терапевтични ръководства по чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и лечебните заведения при осъществяване на дейностите по чл. 259, ал. 1, т. 10 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
 12. следи за осигуряване от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предоставянето на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
 13. следи за осигуряване от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване на предоставянето на здравните услуги съгласно застрахователния договор;
 14. подготвя и предоставя на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, информация за физически, юридически лица и лечебни заведения, които извършват дейност по доброволно здравно осигуряване без лиценз;
 15. изготвя по искане от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, становище по съдържанието и изпълнимостта на застрахователните договори за медицинска застраховка по смисъла на глава четиридесета, раздел IV от Кодекса за застраховането, предлагани от застрахователите;
 16. изготвя проект на годишен доклад до министъра на здравеопазването за състоянието и цялостната дейност по здравното осигуряване;
 17. изисква и проверява договори между районни здравноосигурителни каси и изпълнители на медицинска помощ;
 18. изисква и проверява договори между застрахователи по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване и изпълнители на медицинска помощ;
 19. изисква от Националната здравноосигурителна каса и от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване шестмесечна справка по образец, утвърдена от министъра на здравеопазването, съдържаща данни за броя на обслужените лица, вида и обема на предоставените услуги по договори с районните здравноосигурителни каси и застрахователи по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;
 20. изисква от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване списък на изпълнителите на медицинска помощ, с които имат сключени договори, както и информация, необходима за здравната статистика и наблюдение на здравния статус на населението, във форма и със съдържание, определени със заповед на министъра на здравеопазването;
 21. подготвя мотивирани предложения до съответните ръководители на лечебни заведения за налагане на дисциплинарни наказания и до съответния министър за налагане на дисциплинарно наказание на директор на лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
 22. подготвя предложения до министъра на здравеопазването за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки;
 23. уведомява работодателите, органите по безопасност на труда, държавния здравен контрол, Българската агенция по безопасност на храните и органите по опазване на околната среда за вземане на необходимите мерки в случаите, когато при проверка се установят условия на труд и други вредни фактори на околната среда, които заплашват здравето на гражданите;
 24. осъществява контрол върху дейността на лечебните заведения при извършване на медицинска експертиза по реда на Закона за здравето;
 25. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.) осъществява специализирания контрол на лечебната дейност по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
 26. дава становище по проекти на правила за добра медицинска практика, правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина, правила за добра фармацевтична практика и правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област и осъществява контрол по спазването им съвместно със съсловните организации;
 27. участва в изготвянето и/или дава становища по проекти на медицински стандарти и на други нормативни актове, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване;
 28. изработва спецификации, справки, таблици и инструменти за осъществяване на контрол на лечебните заведения;
 29. регистрира в информационната система на агенцията резултатите от проверките и поддържа база данни за всяко лечебно заведение по повод и във връзка с осъществената контролна дейност;
 30. (отм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.)
 31. (отм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.)
 32. (отм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.)
 33. участва в събирането и анализирането на информация за състоянието и тенденциите за развитие на здравноосигурителната система, здравното състояние на населението, потребностите от кадрови ресурси в областта на здравеопазването и други въпроси, свързани с него;
 34. участва в международни инициативи, програми и проекти в областта на качеството и медицинския контрол и в изпълнението на проекти по оперативни програми на Европейския съюз и други финансови донори;
 35. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.) участва в изготвянето на ежегодния отчет за дейността на агенцията;
 36. (нова – ДВ, бр. 15 от 2023 г.) изготвя, съгласува и/или дава становища по законосъобразността на проекти на административните актове и наказателните постановления от компетентността на изпълнителния директор;
 37. (нова – ДВ, бр. 15 от 2023 г.) дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, които са свързани с контролната дейност на агенцията;
 38. (нова – ДВ, бр. 15 от 2023 г.) осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е изпълнителният директор или агенцията, и поддържа информационна база данни за делата;
 39. (предишна т. 36 – ДВ, бр. 15 от 2023 г.) извършва и други дейности в областта на компетентност на дирекцията, възложени от изпълнителния директор.
* Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019г, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2023г.
Icon
Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019 г, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2023 г.