Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Александър Фердов

директор

Чл. 9. Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване”.

Чл. 10. Дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване “:

 1. организира документооборота, деловодната и архивната дейност;
 2. организира и координира дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица;
 3. организира дейността по предоставяне на достъп до обществена информация съгласно Закона за достъп до обществена информация;
 4. осъществява дейностите по управление на човешките ресурси на агенцията;
 5. изготвя и актуализира длъжностните разписания и поименните разписания на длъжностите на агенцията;
 6. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
 7. поддържа и съхранява трудовите и служебните досиета на работещите в агенцията;
 8. организира дейностите по провеждане на обучения на служителите на агенцията и кариерното им израстване;
 9. организира и координира провеждането на обществените поръчки;
 10. изготвя, съгласува и/или дава становища по проекти на договори, включително международни договори, по които агенцията е страна;
 11. участва в изготвянето и дава становища по проекти на административни и нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
 12. дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани с дейността на агенцията;
 13. осъществява процесуалното представителство по дела в областите на дейност на дирекцията;
 14. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетните предприятия счетоводни стандарти и указания;
 15. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана на бюджетните организации и параграфите от Единната бюджетна класификация;
 16. изготвя годишен проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на агенцията;
 17. съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на агенцията;
 18. изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости и годишен финансов отчет на агенцията;
 19. организира и осъществява управлението на активите и материално-техническото снабдяване;
 20. организира и осигурява охранителния и пропускателния режим и транспортното обслужване;
 21. организира и осигурява почистването и санитарно-хигиенните условия в административната сграда на агенцията и в прилежащия ѝ външен район;
 22. организира и осигурява техническата поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на агенцията – локални мрежи, комуникационно оборудване, телефонна инсталация, системен софтуер и хардуер;
 23. осъществява връзките с обществеността и информационната дейност на агенцията;
 24. организира публичните изяви на ръководството и служителите на агенцията, като координира дейността си с Министерството на здравеопазването;
 25. участва в организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в агенцията;
 26. участва в организирането на дейностите, свързани с промоция и популяризиране на донорството и трансплантацията в обществото;
 27. изготвя проекти на програми за пребиваването на чуждестранни делегации и осигурява изпълнението им;
 28. отговаря за поддържането и актуализирането на българската и английската версия на официалната интернет страница на агенцията;
 29. извършва и други дейности в областта на компетентност на дирекцията, възложени от изпълнителния директор.
* Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019г, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2023г.
Icon
Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019 г, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2023 г.