Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Сабина Вълчинова-Карапетрова

директор

Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.) Дирекция “Разрешения и регистрация на лечебни заведения”:

 1. организира и осъществява процедурите по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, както и извършването на лечебна дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения;
 2. води регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите;
 3. изготвя мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за издаване, за отказ за издаване, за промяна и за отнемане на разрешения за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки;
 4. участва в извършването на проверки по чл. 40, ал. 12 от Закона за лечебните заведения за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ;
 5. участва в извършването на проверки по чл. 47, ал. 10 от Закона за лечебните заведения относно спазването на изискванията на Закона за лечебните заведения, наредбата по чл. 46, ал. 3 от този закон и на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки;
 6. участва в извършването на проверки по чл. 35, ал. 5, чл. 40, ал. 9 и чл. 47, ал. 7 от Закона за лечебните заведения относно спазването на утвърдените медицински стандарти в областта на трансплантацията на органи, тъкани и клетки от лечебните заведения;
 7. участва в извършването на проверки по чл. 35, ал. 6, чл. 40, ал. 10 и чл. 47, ал. 8 от Закона за лечебните заведения относно спазването на утвърдения медицински стандарт по асистирана репродукция от лечебните заведения;
 8. извършва оценка по заявления за създаване на нови лечебни заведения за болнична помощ по чл. 37а от Закона за лечебните заведения;
 9. извършва оценка по заявления за извършване на нови медицински дейности от лечебни заведения за болнична помощ по чл. 37б от Закона за лечебните заведения;
 10. (отм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.)
 11. (отм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.)
 12. (отм. – ДВ, бр. 15 от 2023 г.)
 13. извършва и други дейности в областта на компетентност на дирекцията, възложени от изпълнителния директор.
* Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019г, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2023г.
Icon
Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019 г, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2023 г.