Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

д-р Евелина Цветкова

директор

Чл. 13. Дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистирана репродукция“:

 1. контролира дейността на лицата по чл. 15г от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;
 2. предлага на министъра на здравеопазването медицински стандарти за трансплантация на органи, тъкани и клетки, както и медицински критерии за подбор на донори и реципиенти;
 3. поддържа регистри в областта на трансплантацията и асистираната репродукция в случаите, предвидени в нормативен акт като събира, обработва, съхранява и предоставя съдържащата се в тях информация;
 4. осигурява денонощен достъп на лекарите, пряко участващи в медицинското обслужване на потенциалния донор, до служебния регистър на лицата, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им;
 5. координира вноса и износа на органи, тъкани и клетки;
 6. администрира процесите по издаване на разрешения и удостоверения, посочени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;
 7. разпределя осигурените за трансплантация органи и контролира разпределението на тъканите и клетките;
 8. регистрира, съхранява и анализира информацията относно данните на донора, здравословното състояние на живия донор и реципиента по време на трансплантацията и следтрансплантационния период, както и сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти, свързани с трансплантацията;
 9. регистрира, съхранява и анализира информацията относно данните на донора, здравословното състояние на реципиента, сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти, свързани с асистираната репродукция;
 10. проверява предоставената документация от лечебните заведения, извършили трансплантация, за съответствие на заявените разходи с извършените дейности, видовете и количеството на използваните лекарствени продукти по реда на наредбата по чл. 16, ал. 5 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;
 11. проучва и анализира медицинските, правните, етичните, религиозните, икономическите и социалните последици от трансплантацията и асистираната репродукция;
 12. публикува на интернет страницата на агенцията информация за трансплантационните процеси, както и данни за извършените трансплантации на български граждани в страната и в чужбина;
 13. оказва съдействие по искания от лица за осигуряване на оферти за трансплантация в други държави във връзка с осъществяване на правата им по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето;
 14. координира сътрудничеството между европейски организации за обмен на органи, компетентни органи на държавите – членки на Европейския съюз, на другите държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария и на трети страни, държавни органи, научни организации и неправителствени организации в областта на трансплантацията;
 15. участва в разработването и изпълнението на национални стратегии и програми, международни проекти, анализи и прогнози относно процесите на трансплантация и асистирана репродукция;
 16. осигурява възможност за проследяване от донора до реципиента на всички органи, тъкани и клетки и влизащите в контакт с тях материали и продукти, които се получават, обработват, преработват, съхраняват или предоставят на територията на Република България;
 17. изготвя отчети и доклади до Европейската комисия по въпроси, свързани с трансплантацията и асистираната репродукция;
 18. организира обучение по качество и безопасност при извършване на дейности по трансплантация на лицата по чл. 15г от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и на лица, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване, предоставяне и транспортиране на органи, тъкани и клетки;
 19. предоставя на Европейската комисия или на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария при поискване информация относно изискванията за издаване на разрешения и удостоверения на лечебните заведения за дейности по трансплантация на органи, както и информация за лечебните заведения, които извършват дейности по трансплантация;
 20. контролира обмена на органи с държавите – членки на Европейския съюз, с другите държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и с Конфедерация Швейцария, както и вноса и износа от и за трети страни;
 21. извършва и други дейности в областта на трансплантацията и асистираната репродукция, възложени от изпълнителния директор.
* Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019г, обн. ДВ. бр.26 от 29 март 2019г.