Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Асен Еленков

Чл. 8. Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на агенцията, като:

 1. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена;
 2. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена в агенцията;
 3. осъществява вътрешноведомствената организация на работа на агенцията, за което може да издава заповеди;
 4. упражнява контрол върху документооборота и съхраняването на документите в архива на агенцията;
 5. организира работата с предложения и сигнали по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
 6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
 7. координира и контролира дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията;
 8. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
 9. организира и ръководи информационното осигуряване;
 10. организира, координира и контролира изготвянето на годишния доклад за състоянието на агенцията;
 11. информира изпълнителния директор за хода на ежедневната работа в агенцията;

12. изпълнява и други задачи, определени с нормативен акт или възложени му от изпълнителния директор.

* Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019г, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2023г.
Icon
Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019 г, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2023 г.