Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Заместник изпълнителен директор

заместник изпълнителен директор с ресор: „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“

Чл. 6. (3) Заместник изпълнителните директори заемат длъжността по трудово правоотношение, като трудовият им договор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на здравеопазването.

(4) Изпълнителният директор определя функциите на заместник изпълнителните директори и може със заповед да им делегира правомощия в случаите, предвидени в закон.

* Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019г, обн. ДВ. бр.26 от 29 март 2019г.
Увеличи текста
Висок контраст