Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Радка Николова

заместник изпълнителен директор

Чл. 6. (1) Правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник изпълнителен директор, определен със заповед на изпълнителния директор за всеки конкретен случай.

(2) Правомощията на изпълнителния директор се осъществяват от определен със заповед на министъра на здравеопазването заместник изпълнителен директор и когато длъжността е свободна, до назначаването на изпълнителен директор, но за не повече от 60 дни.

(3) Заместник изпълнителните директори заемат длъжността по трудово правоотношение, като трудовият им договор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на здравеопазването.

(4) Изпълнителният директор определя функциите на заместник изпълнителните директори и може със заповед да им делегира правомощия в случаите, предвидени в закон.

* Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019г, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2023г.
Icon
Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019 г, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2023 г.