Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Иванка Динева

Изпълнителен директор

Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който е орган на изпълнителната власт.

(2) Трудовият договор с изпълнителния директор се сключва, изменя се и се прекратява от министъра на здравеопазването съгласувано с министър-председателя.

Чл. 5. Изпълнителният директор:

 1. ръководи, координира и контролира цялостната дейност на агенцията;
 2. представлява агенцията и организира международните ѝ връзки и сътрудничество;
 3. сключва договори, свързани с осъществяване дейността на агенцията;
 4. изпълнява функциите на възложител на обществени поръчки;
 5. утвърждава длъжностното разписание на агенцията, вътрешни правила и процедури за работата на агенцията;
 6. утвърждава образци на заявления, удостоверения, протоколи и други документи, свързани с осъществяване на дейността на агенцията;
 7. назначава държавните служители в агенцията, изменя и прекратява служебните им правоотношения;
 8. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
 9. командирова работещите в агенцията;
 10. носи отговорност за управлението на финансовите средства и за законосъобразното и целесъобразното им разходване;
 11. представя на министъра на здравеопазването периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на агенцията;
 12. изготвя и представя на министъра на здравеопазването ежегоден доклад за дейността на агенцията;
 13. издава индивидуални административни актове в кръга на своята компетентност;
 14. налага принудителни административни мерки и издава наказателни постановления в случаите, предвидени със закон;
 15. издава заповеди за определяне на комисии за осъществяване на контролната дейност на агенцията;
 16. утвърждава план за извършване на проверки;
 17. участва в международни инициативи, програми и проекти в областта на качеството и медицинския контрол, донорството и трансплантацията;
 18. ръководи и отговаря за разглеждането на предложения и сигнали по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
 19. при необходимост създава комисии и работни групи със съвещателен характер, които изготвят становища в областта на медицинското обслужване, донорството и трансплантацията и участват с експертни становища в извършваните проверки на лечебни заведения;
 20. осъществява и други дейности по управлението на агенцията, възложени му с нормативен акт или от министъра на здравеопазването.

Чл. 6. (1) Правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник изпълнителен директор, определен със заповед на изпълнителния директор за всеки конкретен случай.

(2) Правомощията на изпълнителния директор се осъществяват от определен със заповед на министъра на здравеопазването заместник изпълнителен директор и когато длъжността е свободна, до назначаването на изпълнителен директор, но за не повече от 60 дни.

(3) Заместник изпълнителните директори заемат длъжността по трудово правоотношение, като трудовият им договор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на здравеопазването.

(4) Изпълнителният директор определя функциите на заместник изпълнителните директори и може със заповед да им делегира правомощия в случаите, предвидени в закон.

* Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019г, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2023г.
Icon
Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019 г, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2023 г.