Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Всеки български граждани има право на достъпна и качествена медицинска помощ. На пациента се оказва здравна помощ независимо от неговата възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването. Тези права са разписани в Закона за здравето. Нашата отговорност е да следим дали се спазват стандартите за лечение на пациентите и да се грижим за интересите на обществото. В този раздел Вие може да намерите:

 • Какви са Вашите правата като пациент;
 • Какви са Вашите задължения;
 • Някои от най-важните въпроси и отговори;
 • Актуална и полезна информация за българските пациенти;

 

ПРАВА НА ПАЦИЕНТА:

Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи:

 • своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ;
 • равнопоставеност при оказване на медицинската помощ с приоритет за деца, бременни и майки на деца до 1 година;
 • сътрудничество, последователност и координираност на дейностите между лечебните заведения;
 • зачитане правата на пациента.
 • Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
 • медицинска помощ при спешни състояния;
 • профилактични прегледи и изследвания и акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени, независимо от начина на родоразрешение, по обхват и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването;

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА:

 • да се грижи за собственото си здраве;
 • да не уврежда здравето на другите;
 • да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му;
 • да спазва установения ред в лечебните и здравните заведения.