ИА „Медицински надзор“ с новоизграден електронен регистър на ЛЗИБПХ, част от НЗИС

От днес е достъпен Публичният регистър на интернет адрес https://opendata.his.bg/lzibph/, като се предвижда в него скоро да бъдат публикувани автоматично и издадените и подписани електронни удостоверения, което ще улесни достъпа до тях както за управителите на самите лечебни заведения, така и за всички граждани, институции и администрации, които използват тази информация. Към изградения електронен регистър екипът на „Информационно обслужване“ АД е реализирал отворения уеб интерфейс, за да е възможен достъпа до публичната част от регистъра. Данните са достъпни в реално време.

От 15.02.2024 год. в дирекция „Разрешения и регистрация на лечебни заведения“ в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) се започна работа с новоизграден електронен регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (ЛЗИБПХ), отговарящ на изискванията на чл. 41 от Закона за лечебните заведения. По искане на изпълнителния директор на ИАМН регистърът е реализиран от екип на „Информационно обслужване“ АД като част от дигитализацията в здравеопазването и изпълнението на дейностите по изграждането на Националната здравно-информационна система (НЗИС).

Промените са продиктувани от направени по искане на изпълнителния директор на ИАМН през януари т.г. вътрешни проверки в Агенцията (продиктувани от данни за злоупотреби), както и на две съвместни проверки между ИАМН и сектор „Противодействие на корупцията в администрацията“, отдел „Икономическа полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ . При проверките  беше установено, че в ИАМН не е бил воден законово регламентирания Регистър по чл. 41 от ЗЛЗ, били са издавани удостоверения с приложение № 2  без те да съответстват на обективните факти и обстоятелства за конкретни лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи. Установено е още, че не е била предвидена процедура, гарантираща, че подадените от лечебните заведения и изпълнители на извънболнична помощ дипломи са на действителни лекари в реални правоотношения с ЛЗ. Това е подлагало на риск качеството на предоставяната медицинска помощ, живота и здравето на пациентите, както и спокойствието на лекарите, които законосъобразно изпълняват своите задължения. Със свое писмо изпълнителният директор на ИА „Медицински надзор“ е информирал за описаните по-горе факти и обстоятелства председателя на парламентарната здравна комисия, министъра на здравеопазването, управителя на НЗОК, председателите на БЛС и БЗС,  директора на ИО и директорите на РЗИ. Писмото е изпратено и на вниманието на министър-председателя на Република България.

На база на извършените проверки, изпълнителният директор на ИАМН ще предприеме съответните дисциплинарни производства.

В резултат на интензивната работа през последния месец новият регистър е изцяло електронен и децентрализиран и вече е част от инфраструктурата на НЗИС. Това позволява много по-бърза работа на администрацията и обмен на документи по преписите в електронен вид между регионалните здравни инспекции (РЗИ) и ИАМН в процеса на регистрация и пререгистрация на лечебни заведения. Всички валидации, проверки за членство в съсловни организации и данни за търговското дружество са изцяло автоматизирани и се случват директно в НЗИС в реално време. Данните по регистрация и пререгистрация са стандартизирани и работят с одобрените от Министерството на здравеопазването номенклатури. Процесът по вписването, издаването на заповеди и удостоверения за вписване са вече изцяло електронни, без необходимостта от издаването на хартиени документи, като подписването на всички документи става с електронен подпис от изпълнителния директор на ИАМН. В тази връзка е одобрен и внедрен нов образец за удостоверенията за регистрация и пререгистрация, който е изцяло съобразен с дигитализирането на процесите.

С тази стъпка се улеснява процесът по административно обслужване на лечебните заведения за извънболнична помощ и се съкратяват времето и хартиените документи, свързани с това. Самият регистър е един от най-големите в здравеопазването, с повече от 37 000 отделни лечебни заведения, като за всеки електронен запис се води пълна история и информация за самото лечебно заведение, всички филиали и манипулационни, специалностите, извършваните дейности, както и целият медицински състав, който работи там. Към момента на стартиране е извършена и цялостна миграция на водените до сега 28 отделни регистъра, които не са отговаряли на реда разписан в закона. Те вече са обобщени в един в съответствие с нормативната уредба.

С въвеждането на новия електронен регистър на ЛЗИБПХ се предвижда скоро цялостното интегриране на всички процеси и отчитания на извънболничната помощ по електронен път директно към НЗИС. Това ще позволи на пациентите да достъпват в електронните си пациентски досиета данни, свързани с прегледи, хоспитализации и направления, изпълнявани в извънболничната помощ.