Информация за медиите

Във връзка с постъпили запитвания, Ви уведомяваме, следното:

По преписката на МБАЛ „Мама и аз“ има изготвени 3 комплексни оценки, както следва:

 

 1. ИЗХ. № РЛД-11/20.04.2023 – изготвена комплексна оценка, подписана от проф. д-р Росен Коларов след положително становище от НЗОК, подписано от д-р Йорданка Пенкова на 01.02.2023 год. за 421 легла, в структури както следва:
  1. Детска пневмология и фтизиатрия
  2. Ушно – носно – гърлени болести
  3. Очни болести
  4. Детска неврология
  5. Детска ендокринология и болести на обмяната
  6. Детска ревматология
  7. Клинична алергология
  8. Детска гастроентерология
  9. Детска нефрология и хемодиализа
  10. Инфекциозни болести
  11. Детска клинична хематология и онкология
  12. Детска кардиология
  13. Кардиохирургия
  14. Детска хирургия
  15. Урология
  16. Неврохирургия
  17. Ортопедия и травматология
  18. Физикална и рехабилитационна медицина
  19. Анестезиология и интензивно лечение
  20. Акушерство и гинекология
  21. Неонатология
  22. Педиатрия
  23. Клинична лаборатория
  24. Клинична микробиология
  25. Клинична имунология
  26. Медицинска генетика
  27. Обща и клинична патология
  28. Образна диагностика
  29. Спешна медицина
 2. ИЗХ. № РЛД-11/16.06.2023 – изготвена допълнителна КО – уточнение към комплексна оценка от 20.04 2023 г., подписана от проф. д-р Росен Коларов без МЗ да е изискало становище от НЗОК за 413 легла, в структури както следва:
  1. Пневмология и фтизиатрия
  2. Детска пневмология и фтизиатрия
  3. Ушно – носно – гърлени болести
  4. Очни болести
  5. Нервни болести
  6. Детска неврология
  7. Ендокринология и болести на обмяната
  8. Детска ендокринология и болести на обмяната
  9. Ревматология
  10. Детска ревматология
  11. Клинична алергология
  12. Гастроентерология
  13. Детска гастроентерология
  14. Нефрология
  15. Детска нефрология и хемодиализа
  16. Инфекциозни болести
  17. Клинична хематология
  18. Медицинска онкология
  19. Детска клинична хематология и онкология
  20. Кардиология
  21. Детска кардиология
  22. Кардиохирургия
  23. Хирургия
  24. Детска хирургия
  25. Урология
  26. Неврохирургия
  27. Ортопедия и травматология
  28. Физикална и рехабилитационна медицина
  29. Анестезиология и интензивно лечение
  30. Акушерство и гинекология
  31. Неонатология
  32. Педиатрия
  33. Клинична лаборатория
  34. Клинична микробиология
  35. Клинична имунология
  36. Медицинска генетика
  37. Обща и клинична патология
  38. Образна диагностика
  39. Спешна медицина
 3. ИЗХ. № РЛД-11/06.03.2024 –– изготвена допълнителна КО, въз основа на допълнително постъпили документи,  подписана от Иванка Динева след положително становище от НЗОК, подписано от Станимир Михайлов постъпило на 27.11.2023 год. за 413 легла: 

  Тази комплексна оценка не е комплексна оценка по същество, защото такава вече е изготвяна два пъти, в настоящата КО има заявена промяна на административен адрес, а специалностите са същите като в предишните КО.

 

Хронологията на преписката е, както следва:

 1. Вх. № 15-00-30/30.09.2022 – информация от фондация „За доброто“, че е подадено заявление за разкриване на детска болница;
 2. ВХ. № РЛД-11/08.01.2023 – писмо от МЗ със заявление № ЛД-00-5/31.08.2022 г
 3. ВХ. № РЛД-11/01.02.2023 – положително становище от НЗОК
 4. ИЗХ. № РЛД-11/20.04.2023 – изготвена комплексна оценка, подписана от проф. д-р Росен Коларов
 1. ВХ. № РЛД-11/23.05.2023 – писмо от МЗ за уточнение Констатирани пропуски и неточности
 2. ИЗХ. № РЛД-11/31.05.2023 – писмо до „Търговска лига – глобален аптечен център“ АД за уточнения
 3. ВХ. № РЛД-11/07.06.2023 – писмо от „Търговска лига – глобален аптечен център“ АД с уточнения
 4. ВХ. № РЛД-11/08.06.2023 – писмо от „Търговска лига – глобален аптечен център“ АД с молба за оттегляне на горното писмо
 5. ВХ. № РЛД-11/08.06.2023 – писмо от „Търговска лига – глобален аптечен център“ АД с уточнения
 6. ИЗХ. № РЛД-11/16.06.2023 – изготвена допълнителна КО – уточнение към комплексна оценка от 20.04 2023 г. подписана от проф. д-р Росен Коларов
 7. ВХ. № РЛД-162/15.11.2023 – писмо от МЗ с коригирани заявления ЛД-00- 5/17.07.2023 г.; ЛД-00-5/18.08.2023 г.; ЛД-00-5/21.08.2023 г.; ЛД-00-5/13.10.2023 г.
 8. ВХ. № РЛД-11/27.11.2023 – положително становище от НЗОК
 9. ИЗХ. № РЛД-11/06.03.2024 – комплексна оценка по която няма нищо ново в сравнение с Уточнение към КО с изх. № РЛД-11/16.06.2023г. и предходната КО, само адресът на болницата е различен. Специалностите са същите.