Информация за сроковете за отговор при подаден сигнал за проверка в ИАМН

Във връзка с множество постъпили въпроси какви за сроковете, в които трябва да бъде даден отговор, когато има подаден сигнал за проверка,  Ви информираме, че според Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор”, сроковете са следните:

 – В случаите, когато извънредната проверка е започнала по сигнал на граждани или други заинтересовани лица, проверката се извършва в срок до два месеца от постъпването на сигнала. При фактическа и/или правна сложност срокът може да бъде удължен от изпълнителния директор на агенцията, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят на сигнала.  – Чл. 7 (2) от Наредбата

– За резултатите от всяка извършена проверка се съставя констативен протокол в срок до 10 дни от приключване на проверката. В случаите по чл. 12, ал. 2 срокът за съставяне на констативния протокол започва да тече от датата на получаване на писменото становище. – Чл. 15. (1) от Наредбата

В случаите, когато проверката е започнала по сигнал на граждани или други заинтересовани лица, изпълнителният директор на агенцията ги уведомява за резултатите от проверката в 7-дневен срок от връчване на констативния протокол.Чл. 15. (8) от Наредбата