logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611  |  +359 899 011 611
  • English
На основание чл. 81а от Закона за държавния служител О Б Я В Я В А: Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за заемане на длъжността „главен инспектор“ в отдел „Регистрация на лечебни заведения и регистър“ (РЛЗР) към дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“ (АРРИРЛД) в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, длъжностно ниво: експертно ниво 3, гр. София, при следните условия: Минимални изисквания за заемане на длъжността: Степен на завършено образование – висше; Образователно-квалификационна степен - …
На основание чл. 81а от Закона за държавния служител О Б Я В Я В А: Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за заемане на длъжността „държавен инспектор“ в отдел „Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ“ (КЛЗБМП) към дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“ (КМДОК) в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, длъжностно ниво: експертно ниво 2, гр. София, при следните условия: Минимални изисквания за заемане на длъжността: Степен на завършено образование – висше; Образователно-квалификационна степен - магистър; Предпочитана…
На основание чл. 81а от Закона за държавния служител О Б Я В Я В А:  Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Риск мениджмънт и анализ“ (РМА) към дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“ (КМДОК) в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, длъжностно ниво: експертно ниво 3, гр. София, при следните условия: Минимални изисквания за заемане на длъжността: Степен на завършено образование – висше; Образователно-квалификационна степен - бакалавър; Предпочитана професионална област - социални,…
Увеличи текста
Висок контраст