logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English

Директивата е вид нормативен акт, приет от институции на Европейския съюз. Заедно с регламентите и препоръките, директивите са част от европейското законодателство.

За разлика от регламента, който се прилага изцяло и директно, директивата определя цели, които да се постигнат от страните членки в определен срок. Този срок позволява на националните правителства да адаптират местното законодателство към новата регламентация.

Транспонирането и приложението не предвиждат само формалното приемане на акта, а всички мерки, които подпомагат ефективното прилагане на директивата в националните законодателства на страните членки (информация, подготовка, стимулиране, изработване на административни, граждански, наказателни и др. актове). Европейския съюз, следствие на договори, в юридически смисъл не изработва закони и неговите актове имат юридическа стойност, само след като са транспонирани и въведени в националните законодателства. Директивите могат да посочват и детайлни правила, разработени, за да бъдат транспонирани в националното законодателство.

Член 288 от Договора за функциониране на ЕС разпорежда „…директивата свързва всяка държава членка, за която се отнася, да постигне определени резултати, оставяйки на националните институции избора на формата и средствата…”. Приетите от Съвета или Комисията директиви се публикуват в Официалния вестник на ЕС.

Title
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/566
на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки (Официален вестник на Европейския съюз L 93) 10 downloads
432.20 KB Download
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/565
на Комисията от 8 април 2015 година за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки (Официален вестник на Европейския съюз L 93) 4 downloads
367.33 KB Download
ДИРЕКТИВА 2012/39/ЕС
на Комисията от 26 ноември 2012 година за изменение на Директива 2006/17/ЕО по отношение на някои технически изисквания за изследването на човешки тъкани и клетки (Официален вестник на Европейския съюз L 327) 4 downloads
731.42 KB Download
ДИРЕКТИВА 2012/25/ЕС
на Комисията от 9 октомври 2012 година за установяване на информационните процедури за обмен между държавите членки на човешки органи, предназначени за трансплантация (Официален вестник на Европейския съюз L 275) 8 downloads
770.76 KB Download
ДИРЕКТИВА 2010/53/ЕС (2010/45/ЕС)
на Европейския Парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация (Официален вестник на Европейския съюз L 207) 20 downloads
923.95 KB Download
ДИРЕКТИВА 2006/86/ЕО
на Комисията от 24 октомври 2006 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно установяването на изисквания за проследимост, съобщаване на сериозни нежелани реакции и събития и определени технически изисквания по отношение на кодиране, преработване, съхраняване, съхранение и предоставяне на човешки тъкани и клетки (Официален вестник на Европейския съюз L 294) 30 downloads
584.57 KB Download
ДИРЕКТИВА 2006/17/ЕC
на Европейската Комисия от 8 февруари 2006 година относно приложението на Директива 2004/23/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета относно спазването на определени технически изисквания, касаещи донорството, набавянето и тестването на човешки тъкани и клетки (Официален вестник на Европейския съюз L 38) 28 downloads
82.46 KB Download
ДИРЕКТИВА 2004/23/ЕО
на Европейския Парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно установяването на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването, съхранението и разпределянето на човешки тъкани и клетки (Официален вестник на Европейския съюз L 102) 37 downloads
528.34 KB Download
    Увеличи текста
    Висок контраст