Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Прилагане на разпоредбите на чл. 18а от Закона за лечебните заведения

Законът за лечебните заведения предвижда възможността като лечебни заведения за извънболнична помощ да бъдат създавани амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат: индивидуална практика за здравни грижи и групова практика за здравни грижи (чл. 8, ал. 1, т. 5).

Съгласно чл. 18а от Закона за лечебните заведения, индивидуална и групова практика за здравни грижи се организира и осъществява от лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област, и които се регистрират по реда на чл. 40.

Разпоредбата на § 2в от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето предвижда определени условия, при които фелдшерите се ползват с правата на лекарски асистенти за упражняване на професията, а именно:

  • фелдшерите, които имат права по § 32, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.), се ползват с правата на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен “бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за висшето образование за упражняване на професията, при условие че са упражнявали медицинска професия не по-малко от две години през последните 10 години;
  • фелдшерите, които имат права по § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, се ползват с правата на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен “бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за висшето образование за упражняване на професията, при условие че са упражнявали медицинска професия не по-малко от три години през последните 10 години.

С оглед на посочените разпоредби фелдшерите, които отговарят на условията на § 2в от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето се ползват с правата на лекарски асистенти и могат да регистрират по реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения лечебно заведение – индивидуална или групова практика за здравни грижи.