Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Чрез тази форма можете да изпратите Вашия сигнал или жалба към Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

ВАЖНО: За да бъдат коректно заведени и разгледани всички граждански сигнали или жалби, трябва да бъдат написани на кирилица. Сигнали с грубо и нецензурно съдържание няма да бъдат разглеждани.

Важно: Моля, имайте предвид, че отбелязаните с * полета са задължителни за попълване! В противен случай, сигналът/жалбата Ви може да бъде приета само за сведение!

 

 1. От кого може да бъде подаден/а сигнал/жалба?

От  граждани или други заинтересовани лица, в случай че при оказваната медицинска помощ са налице данни за нарушения на Закона за лечебните заведения, на Закона за здравето и на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

 • За връзка с нас

  Ако желаете да се свържете с нас

 • Контакти
Icon
Примерен формуляр за подаване на сигнали и жалби

Примерен формуляр за подаване на сигнали и жалби на хартиен носител

 1. При какви предпоставки може да бъде извършена проверка от ИАМН?

В сигнала/жалбата следва да  се съдържат достатъчно данни, свързани с:

 • нарушаване на правата на пациентите в лечебните заведения;
 • неизпълнение на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения;
 • неспазване на утвърдените стандарти за финансова дейност от лечебните заведения;
 • нарушения в управлението, дейността и организацията на медицинската помощ в лечебните заведения във връзка с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
 1. Как може да бъде подаден/а сигнал или жалба?

 Вашият сигнал/жалба можете да подадете:

 • По електронен път:
 • с квалифициран електронен подпис чрез Системата за сигурно електронно връчване;
 • чрез изпращане на имейл (подписан с електронен подпис) до официалната електронна поща на ИАМН: delovodstvo@iamn.bg, намираща на сайта на Агенцията: https://iamn.bg. 

 • На хартиен носител:
  • Като използвате предложения формуляр, приложен вдясно;
  • Чрез пощенската кутия за подаване на жалби/сигнали, която е поставена на входа в сградата на ИАМН;
  • На място в деловодството на ИАМН;
  • По пощата на адрес: гр. София п.к. 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ №3, ИА „Медицински надзор“.
 1. Какво трябва да съдържа сигналът/жалбата, за да бъде разгледан?

Всеки подаден сигнал или жалба трябва да съдържа следните основни елементи:

 • Наименованието на лечебното заведение, за което се отнася жалбата/сигнала;
 • Данни за служител – лекар, мед. сестра или друг персонал в лечебното заведение, когато жалбата е срещу конкретно лице;
 • Описание на твърдяното нарушение;
 • Индивидуализиращи данни за подателя – име, презиме, фамилия (за физическо лице) или наименование и представляващ (за юридическо лице и държавен орган);
 • Данни за контакт с подателя – адрес за кореспонденция, телефон и имейл;
 • Информация за това в какво качество е станало известно твърдяното нарушение на подателя, респ. упълномощен ли е да получава информация за пациента (ако не действа в лично качество или качество на законен представител на пациента);
 • подпис на подателя – електронен (при подаване по електронен път) или собственоръчен (при подаване на хартиен носител)

Следва да имате предвид, че в случай на липса на един или няколко от основните елементи на сигнала/жалбата, може да не бъде разпоредено извършването на проверка.

 

СИГНАЛ/ЖАЛБА

от

 

  Данни на физическото лице/юридическо лице подател:

  Три имена / наименование на юридическо лице *  Данни за контакт:

  Населено място *

  Настоящ адрес (за физическо лице) / седалище и адрес на управление (за юридическо лице) *

  Телефон *

  E-mail *

  В какво качество са станали известни твърдените нарушение/я на подателя:

  Действате ли като представител от името на пациент, по отношение на който е извършено нарушение? *

  При „Да“, моля, посочете в качеството си на какъв (например родител, настойник, попечител, упълномощен представител или друго) и попълнете информацията за пациента по-долу*

  Три имена на пациента *

  Данни за контакт с пациента *

  Населено място

  Настоящ адрес

  Допълнителни данни за идентификация на представителя*:

  Моля, приложете доказателства, че сте законно упълномощен или имате право да получавате здравна и друга информация за пациента. Например - пълномощно, удостоверение за наследници, удостоверение за назначаване на настойник/попечител и др. Приложените документи се прикачат най-долу в електронната форма.

  Следва да имате предвид, че посочването на ЕГН/ЛНЧ на пациент би изключило риск от грешка при неговата идентификация в случай на съвпадение на имената с друг пациент.
  В случай, че разполагате с медицинска и/или друга документация, доказваща твърденията ви, моля да бъде приложена като копие или прикачен сканиран файл.


  * допустими са файлове с размер до 30Мб с разширения: pdf, zip, txt, jpg, jpeg, png, gif, zip, doc, docx, xls, xlsx