Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ИАМН по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 1. Лица, които могат да подават сигнали със защитата по ЗЗЛПСПОИН

Имате възможност да подадете сигнал за нарушение, чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в ИАМН, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

 • Работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд в ИАМН, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • Лице, което полага труд без трудово правоотношение в ИАМН;
 • Доброволец или стажант в ИАМН;
 • Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на ИАМН;
 • Кандидат за работа в ИАМН, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 • Работник или служител на ИАМН, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
 1. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на:

Сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в ИАМН, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

Защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

 1. Предметен обхват на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да са се отнасят за нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в една или повече от следните области, които са свързани с дейността на ИАМН:

 • Обществени поръчки, свързани с дейността на ИАМН;
 • Опазване на околната среда, свързано с дейността на ИАМН;
 • Общественото здраве, свързано с дейността на ИАМН;
 • Защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, свързани с дейността на ИАМН;
 • Сигурност на мрежите и информационните системи, свързана с дейността на ИАМН;
 • Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, свързани с дейността на ИАМН;
 • Правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, свързани с дейността на ИАМН
 • Трудовото законодателство, свързано с дейността на ИАМН;
 • Законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба и с дейността на ИАМН.

Прикачени документи:

Icon
Вътрешни правила по ЗЗЛПСПОИН

Вътрешни правила за организацията и реда за подаване на сигнали и защита на сигнализиращите лица за нарушения по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, утвърдени със Заповед № РД-20-2/25.05.2023 г. на ИД на ИАМН.

Icon
Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

Утвърден от Комисията за защита на личните данни образец по ЗЗЛПСПОИН във формат PDF

Icon
Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

Утвърден от Комисията за защита на личните данни образец по ЗЗЛПСПОИН във формат Microsoft Word

Списък с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, се съдържа в приложение към ЗЗЛПСПОИН. Ако считате, че в дейността на ИАМН са допуснати нарушения на тези актове и сте в кръга на сигнализиращите лица по ЗЗЛПСПОИН, имате право да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване.

 1. Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване в ИАМН (ред за подаване на сигнали за нарушения)

ИАМН осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно, както следва:

За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, утвърден от Комисията за защита на личните данни на следния интернет адрес: Утвърдени от КЗЛД образци по ЗЗЛПСПОИН – КЗЛД (cpdp.bg), като положите саморъчен подпис и депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр на адрес: гр. София1606, ул. „Св. Георги Софийски” № 3, Канал за вътрешно подаване на сигнали.

За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате същия образец на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като го подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: zzlpspoin@iamn.bg

Устно подаване на сигнал става на място в ИАМН на адрес: гр. София1606, ул. „Св. Георги Софийски” № 3 чрез служител, отговарящ за вътрешно приемане на сигнали.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

 1. Не се образува производство в следните случаи:
 • По регистрирани анонимни сигнали или
 • Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
 1. Не се разглеждат регистрирани сигнали, които:
 • не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и
 • съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

 

ВАЖНО: Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи подаващия сигнала за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.