След тригодишни неуспешни опити за въвеждането на изграден електронен регистър, екипите ни се справиха за по-малко от месец

Във връзка с постъпили запитвания, свързани с издаването на удостоверения за регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2а по реда на чл. 39 и 40 от Закона за лечебните заведения, ИА „Медицински надзор“ (ИАМН) предоставя следната информация:

 Считано от 23.01.2024 год. временно е преустановено издаването на удостоверения за регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2а по реда на чл. 39 и 40 от Закона за лечебните заведения.

Горното е продиктувано от факта, че след две съвместни проверки между ИАМН и сектор „Противодействие на корупцията в администрацията“, отдел „Икономическа полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ се установи, че:

  • в ИАМН не е бил воден, законово регламентирания Регистър по чл. 41 от ЗЛЗ;
  • през юни 2020 год. с докладна записка от служител в качеството му на директор на дирекция АРРИРЛД са предоставени за утвърждаване образци/бланки, свързани с регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, с която е предложено за утвърждаване Приложение № 2.
  • през септември 2021 год., „Информационно обслужване“ АД е предоставило на ИАМН готов регистър по чл. 41 от ЗЛЗ, който вместо да бъде въведен е продължило използването на приложение № 2 към удостоверенията, което е съдържало списък на лекарите работещи в ЛЗ. Това Приложение № 2 не е законово регламентирано. Чрез тази промяна средномесечният брой на новоиздадените удостоверения до 23.01.2024 год. е бил 220 бр.
  • издавани са удостоверения с Приложение № 2  без те да съответстват на обективните факти и обстоятелства за конкретни лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, както и без да е налично законово основание за въвеждане на Приложение № 2;
  • установено е още, че не е била предвидена процедура, гарантираща, че подадените от лечебните заведения и изпълнители на извънболнична помощ дипломи са на действителни лекари, които са в реални правоотношения с ЛЗ.

След направените съвместни проверки между ИАМН и сектор „Противодействие на корупцията в администрацията“, отдел „Икономическа полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ и констатираните неправомерно издавани удостоверения, изпълнителният директор на ИАМН разпореди извършването на вътрешни проверки в Агенцията, като при проверките  беше установено, че дирекция  АРРИРЛД е регистрирала ЛЗ, за които не са били налични изискуемите документи, и са вписвани лекари в Приложение № 2, за които не е имало и предоставени дипломи.

Издаването на удостоверения по гореописания ред не само, че създава административна тежест за лечебните заведения, но подлага на риск качеството на предоставяната медицинска помощ, живота и здравето на пациентите, както и спокойствието на лекарите, които законосъобразно изпълняват своите задължения.

Със свое писмо от 23.01.2024 год. за първи път изпълнителният директор на ИАМН е информирал за описаните по-горе факти и обстоятелства председателя на парламентарната здравна комисия, министъра на здравеопазването, управителя на НЗОК, председателите на БЛС и БЗС,  директора на Информационно обслужване и директорите на РЗИ. Писмото е изпратено и на вниманието на министър-председателя на Република България.

В писмото е изразено управленското решение, което е с цел въвеждане работата на агенцията по отношение на регистърното производство в рамките на закона. За целта и след проведен разговор с „Информационно обслужване“ АД е фиксирано, че считано от 15.02.2024 г. в ИАМН ще се приемат заявления по нов ред съобразно изискуемия по закон ред и с цел формиране на регистър, като Приложение № 2 от старата документация се отменя, а процедурата за лечебните заведения е опростена, като на лечебните заведения няма да бъде издаван нов лиценз/удостоверение за вписване на промени в лекарския състав на лечебните заведения.

Благодарение на служителите на „Информационно обслужване“ АД за по-малко от месец бе въведен изискуемият по закон регистър и процедурата бе опростена, а функционалностите на електронния регистър бяха надградени изцяло с въведени възможности за генериране на електронен документооборот.

Във връзка с взетите управленски решения бяха предприети следните действия:

  • На ЛЗ, които са подали документи до 23.01.2024 год. са изпратени писма, с които са уведомени, че не следва да заплащат нова такса, но следва да спазят новоутвърдените форми.
  • Уведомени са МЗ, РЗИ, НЗОК, НОИ, БЛС, БЗС и всички заинтересовани страни, че действащите удостоверения не подлежат на промяна, като отпада действието на Приложение № 2 и те ще следва да доказват обезпечеността си с персонал по описания в Националните рамкови договори ред.

В този контекст сме изпратили писма с изх. № 05-00-9/23.01.2024 г.; 24-00-93/07.03.2024 г.; 15-00-13/08.04.2024 г.; 24-00-93/08.04.2024 г.; 24-00-93/11.04.2024 г.; 24-00-163/19.04.2024 г.; АУ-16-59-252/22.04.2024 г.

Считаме, че чрез направената промяна, а именно въвеждането на регистрационният режим в рамките на законовите изисквания, и при запълване на регистъра, който към момента е 37 000 лечебни заведения, ще се постигне прозрачност и лечебните заведения ще преминат на уведомителен режим при промяна на списъчния им състав от лекари, което ще ги облекчи, както административно, така и финансово, а ползите за пациента са безспорни, защото всеки един пациент ще може онлайн да провери дали действително някой лекар работи в конкретно лечебно заведение. Така ще се прекратят порочните практики, които установихме, а именно –  в лечебни заведения да оказват медицинска помощ лица, които не са лекари (вместо лекари) и лица, които не притежават медицинска специалност, която е вписана.

Важен елемент от цялата фактология е, че данните събирани и водени за всички 37 000 лечебни заведения до момента на въвеждане на електронния регистър не са съдържали информация за списъчния състав на лечебните заведения, както и за актуалните адреси и специалности.

В хода на проверката се установи, че има вписани лекарски практики, които дават право на лекари, притежаващи немедицински специалности, да преглеждат пациенти и да назначават лечение. Пример за това е регистрирането на специализирана практика на лекар, който притежава специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт“.

От 15.02.2024 год. дирекция „Разрешения и регистрация на лечебни заведения“ в ИАМН работи с новоизграден електронен регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (ЛЗИБПХ), изцяло отговарящ на изискванията на чл. 41 от Закона за лечебните заведения и включващ всички описани по-горе допълнителни данни. По искане на изпълнителния директор на ИАМН регистърът е реализиран от екип на „Информационно обслужване“ АД като част от дигитализацията в здравеопазването и изпълнението на дейностите по изграждането на Националната здравно-информационна система (НЗИС).

В резултат на интензивната работа през последния месец новият регистър е изцяло електронен и децентрализиран и вече е част от инфраструктурата на НЗИС. Това позволява много по-бърза работа на администрацията и обмен на документи по преписите в електронен вид между регионалните здравни инспекции (РЗИ) и ИАМН в процеса на регистрация и пререгистрация на лечебни заведения. Всички валидации, проверки за членство в съсловни организации и данни за търговското дружество са изцяло автоматизирани и се случват директно в НЗИС в реално време. Данните по регистрация и пререгистрация са стандартизирани и работят с одобрените от Министерството на здравеопазването номенклатури. Процесът по вписването, издаването на заповеди и удостоверения за вписване са вече изцяло електронни, без необходимостта от издаването на хартиени документи, като подписването на всички документи става с електронен подпис от изпълнителния директор на ИАМН. В тази връзка е одобрен и внедрен нов образец за удостоверенията за регистрация и пререгистрация, който е изцяло съобразен с дигитализирането на процесите.

С тази стъпка се улеснява процесът по административно обслужване на лечебните заведения за извънболнична помощ и се съкратяват времето и хартиените документи, свързани с това. Самият регистър е един от най-големите в здравеопазването, с повече от 37 000 отделни лечебни заведения, като за всеки електронен запис се води пълна история и информация за самото лечебно заведение, всички филиали и манипулационни, специалностите, извършваните дейности, както и целият медицински състав, който работи там. Към момента на стартиране е извършена и цялостна миграция на водените до сега 28 отделни регистъра, които не са отговаряли на реда разписан в закона. Те вече са обобщени в един в съответствие с нормативната уредба.

С въвеждането на новия електронен регистър на ЛЗИБПХ се предвижда скоро цялостното интегриране на всички процеси и отчитания на извънболничната помощ по електронен път директно към НЗИС. Това ще позволи на пациентите да достъпват в електронните си пациентски досиета данни, свързани с прегледи, хоспитализации и направления, изпълнявани в извънболничната помощ.

От 18.03.2024 год. вече е достъпен и Публичният регистър на интернет адрес https://opendata.his.bg/lzibph/ за всички заинтересовани страни.

До края на май 2024 год. се предвижда в него да бъдат публикувани автоматично и издадените и подписани електронни удостоверения, което ще улесни достъпа до тях както за управителите на самите лечебни заведения, така и за всички граждани, институции и администрации, които използват тази информация. Към изградения електронен регистър екипът на „Информационно обслужване“ АД е реализирал отворения уеб интерфейс, за да е възможен достъпа до публичната част от регистъра. Данните са достъпни в реално време.

Това е най-бързо въведения електронен регистър като по време на въвеждането му сме информирали писмено и своевременно всички заинтересовани страни, а кореспонденцията по въвеждането му е водена по електронна поща към която са били включени и двама зам.- министри на здравеопазването, които ежедневно са били и са в течение с процесите по възникване на проблеми, както и при отстраняването им.

След тригодишни неуспешни опити за въвеждането на изграден електронен регистър, екипите ни се справиха за по-малко от месец.

По отношение на изискваните от нас документи удостоверяващи наличието на правоотношения между лекарите и лечебните заведения Ви уведомяваме, че в хода на работата се установи, че голяма част от лечебните заведения са получавали удостоверения за регистрация с подписано Приложение № 2 и верифициран списък с лекари, които са били назначавани от лечебните заведения след получаване на удостоверението, подписано от изпълнителния директор. Именно поради тази причина и в съответствие с контролните ни правомощия е въведено изискването за предоставяне на трудов или граждански договор, преди издаването на удостоверение, което удостоверява законосъобразността на регистрацията, което не е противоречащо на регистърното производство, защото лечебните заведения трябва да имат назначени лекари, за да изискват  издаването на удостоверение.

Въпросното изискване е част от оперативна самостоятелност на изпълнителния директор, която способства за гарантиране истинността на заявените обстоятелства и осигурява пълнота на индивидуалните досиета на лечебните заведения. 

Във връзка с констатираното грубо нарушение на закона, относно не поддържането на регистър на лечебните заведения, Ви информираме, че по силата на договор от РД-11-333/22.07.2020 г., сключен между „Информационно обслужване“ АД и МЗ, е следвало през 2021 год. той да бъде въведен. В агенцията е имало отговорно лице по договора, а именно служител, който е изпълнявал в периода от 01.01.2021 г. до момента последователно длъжностите директор на дирекция, главен секретар и директор на дирекция. Част от констатираните пропуски и нарушения са извършени именно от служителя, за което са изискани писмени обяснения, но същия към момента е в продължителен отпуск по болест.

Документите, свързани с предоставената по-горе информация, можете да намерите тук.