Съвместно действие „VISTART“ – „Бдителност и инспекция за безопасност при трансфузия, асистирана репродукция и трансплантация“

Участие като асоцииран партньор

Цел:

  • Подпомагане на държавите-членки на ЕС в разработването и укрепването на капацитет за мониторинг и контрол в областта на трансплантацията на кръв, тъкани и клетки.
  • Насърчаване и улесняване на хармонизирането на системите за инспекция и увеличаване на сътрудничеството между държавите-членки и доверието в програмите за инспекция и мониторинг.

Резултати:

  • Провеждане на изследване на професионалните профили на инспекторите всички страни с оглед идентифициране на критериите и минималните изисквания, приложими на национално ниво за наемане на инспектори или съставяне на екипа от инспектори.
  • Провеждане на обучителен курс.
  • Инспекции в отделни държави от мултинационални екипи от проекта, вкл. в България.