Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Със Заповед № РД-20-2 от 14.01.2020 г. на Изпълнителния директор е утвърдена харта на клиента.

В хартата се съдържа описание на нивото на административно обслужване, което може да се очаква от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (Агенцията) към Министерство на здравеопазването и информация какво се очаква от клиентите на услуги.

С хартата ние искаме да Ви информираме за услугите, които предлагаме и да очертаем основните правила, по които бихме желали да работим заедно.

Основната цел на хартата е да съдейства за подобряването на административното обслужване чрез залагане на съвременни и по-високи стандарти в административното обслужване. За осъществяване на посочената цел ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.

Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.

Хартата не е нормативен акт, но е документ, с който служителите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ се задължават да изпълнят поетите ангажименти към клиентите, за да бъде диалогът позитивен и сътрудничеството ползотворно.

Icon
Харта на клиента

Утвърдена със Заповед № РД-20-2 от 14.01.2020г.

Увеличи текста
Висок контраст