Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Изпълнителна агенция “Медицински надзор” и приложения към тях