“Главен експерт” в отдел “Финансово и информационно осигуряване” (ФИО)