Запазване на репродуктивната способност. Ръководство за хора със заболяване или предстоящо събитие от живота, което може да повлияе на репродуктивната им способност