Информация, подавана към ИАМН заедно с годишните отчети