Наредба № 11 от 4 ноември за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения