Наредба № 3 от 6 октомври 2017г. „ Спешна медицина“