Обява за конкурс за длъжността „държавен инспектор“ в отдел КЛЗБМП към дирекция КМДОК)