Обява за конкурс за длъжността „Държавен инспектор“ в отдел „КЛЗБМП“ към дирекция „КМДОК“