Отговорни лица по чл.15г от ЗТОТК и техни заместници