Протокол – извлечение за окончателно класиране от конкурсна процедура за длъжността гл. експерт в отдел РМА