Протокол извлечение за окончателно класиране от конкурс за длъжността “младши експерт” в дирекция АПФДИО