Протокол извлечение за окончателно класиране от конкурс за длъжността “главен юрисконсулт” в отдел ПОКД в дирекция АРРИРЛД