Процедура за заемане на длъжността „директор“ в дирекция АПФДИО чрез мобилност на основание чл. 81а от ЗДСл