Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител за заемане на длъжността „главен инспектор”